Generator (VFO/DDS) wg. LU5DJV - Opis i instrukcja

Spis treści

 Opis i instrukcja

Generator LU5DJV (mod. SP4IRX)(niniejszy opis jest moim - niemal - dosłownym tłumaczeniem anglojęzycznej wersji instrukcji obsługi urządzenia zamieszczonym przez Felipe Alberto Calcavecchia (LU5DJV) na jego stronie.  Własne dopiski oznaczyłem italikiem)

Urządzenie przewidziane jest do wykorzystania jako generator w.cz. w zakresie częstotliwości od 0 do 40MHz. Ewentualnie jako VFO (generator o zmiennej częstotliwości) w urządzeniach krótkofalarskich z uwzględnieniem przemiany częstotliwości (częstotliwość posrednia, IF) oraz przesunięcia nośnej dla SSB lub CW.

Praca urządzenia

Częstotliwość generatora można zmieniać za pomocą enkodera z wyborem kroku: 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz i 10kHz. W zależności od wybranego trybu pracy generatora wartość wyświetlanej na wyświetlaczu LCD częstotliwości wyjściowej uwzględnia zastosowanie częstotliwości pośredniej i przesunięcie ze względu na tryb modulacji (USB, LSB, CW).
Częstotliwość generatora może być przełączana pomiędzy pasmami. Można też przełączać się pomiędzy dwoma VFO (A i B) co pozwala na pracę w tzw. dupleksie, nadając na jednej częstotliwości, odbierając na innej. Informacje o: paśmie, aktualnej częstotliwości (z uwzględnienie przesunięć i wstęg), trybie pracy urządzenia i/lub wstędze wyświetlane są na wyświetlaczu LCD 2x16.

Praca z generatorem

Układ jest zasilany z odpowiednio wyfiltrowanego źródła napięcia stałego (9-12V). Po włączeniu generator zawsze uruchamia się w trybie i na paśmie używanym w chwili jego wyłączenia. Napięcie w.cz. na wyjściu wynosi ok. 1Vpp. Generator wyposażono w 4 przyciski "chwilowe" (w mojej wersji dodatkowe 2 przyciski: szybka zmiana wartości w dół i w górę). Działanie niektórych z nich jest zależne od czasu ich wciśnięcia, bo niektóre z nich mają podwójną funkcję. Krótkie przyciśnięcie aktywuje funkcję podstawową, długie - specjalną.
Przycisk Rx/Tx czy wyłącznik PTT służą do uruchomienia VFO, gdy znajduje się ono w trybie generatora (GEN). W trybie GEN (bez wciśnięcia PTT lub przełączenia z Rx na Tx) na wyjściu nie ma sygnału w.cz.!

Przycisk zmiany pasm:

Wciskając przyciski zmiany pasm następuje ich cykliczna zmiana (w tym też "nowych"): 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m. Urządzenie pamięta pasmo, jakie było ustawione w chwili jego wyłączenia.

Przycisk zmiany trybu pracy generatora

Wciskając przyciski zmiany trybu następuje ich cykliczna zmiana: tryb generatora (GEN, generowana częstotliwość podstawowa, bez uwzględniania przesunięć wynikających z zastosowania: częstotliwości pośredniej - dom.: 5,1MHz), dolnej (LSB) lub górnej (USB) wstęgi SSB - dom. 1,5kHz, przesunięcia dla CW - dom.: 750Hz).

Przycisk zmiany VFO AB i tzw. SPLIT'u

Wciskając krótko przycisk VFO następuje przełączenie VFO z A na B. I odwrotnie.

Warto wiedzieć, że urządzenie pamięta (oddzielnie) dla poszczególnych VFO następujące parametry: pasmo (częstotliwość), tryb pracy (GEN, LSB, USB, CW)  krok zmiany częstotliwości (10kHz, 1kHz, 100Hz, 10Hz).
Wciskając dłużej ten przycisk wywołujemy pracę generatora w trybie SPLIT. Tzn. tryb pracy VFO (LSB/USB/CW) będzie się zmieniał w chwili przełączenia pracy VFO z Rx na Tx. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Spl".
By wyłączyć pracę w trybie SPLIT wystarczy ponownie wcisnąć na dłużej przycisk zmiany VFO. Napis "Spl" na wyświetlaczu zniknie.

Przycisk zmiany kroku częstotliwości i ustawień (Setup)

Jest to przycisk pokrętła enkodera. Wciskając na krótko pokrętło spowodujemy cykliczną zmianę kroku zmiany częstotliwości przy jego obrocie. Krok ten wynosi odpowiednio: 10Hz, 100Hz, 1kHz lub 10kHz.  Odpowiednia pozycja odczytu częstotliwości na wyświetlaczu zostanie podkreślona.
Wciskając dłużej przycisk enkodera przechodzimy do pozycji ustawień (Setup). Obracając pokrętłem enkodera zmieniamy pozycje menu. Wciskając - będąc w tym trybie - na krótko przycisk enkodera przechodzimy do zmiany wartości wybranej pozycji menu. Pozycje ustawień menu to:

 1. Częstotliwość pośrednia (OFFSET I.F., dom.: 5 100 000 Hz): W celu ustawienia tejgo parametru urządzenie musi znajdować się w trybie Rx. Po wybraniu tej opcji urządzenie automatycznie przejdzie w tryb generatora i na wyświetlaczu zostanie wyświetlona jej wartość. Obracając pokrętłem enkodera możemy zmieniać jej wartość.
  Wciśniecie pokrętła enkodera będzie powodowało zmianę (pozycji) kroku zmian.
  By zatwierdzić wprowadzone zmiany należy na dłuższą chwilę przycisnąć przycisk enkodera.
 2. Częstotliwość przesunięcia wstęgi SSB (SSB OFFSET, dom.: 1500Hz) Wartość tego parametru równa się połowie szerokości pasma przepustowego filtra SSB. Przy szerokości pasma równej 3000Hz wartość parametru winniśmy ustawić na 1500Hz. Wartość maksymalna to 4090Hz.
  Wartość parametru ustala się dla górnej wstęgi bocznej (USB). W przypadku DSB do częstotliwości oscylatora lokalnego (LO) dodaje wartość przesunięcia. Dla wstęgi USB odejmuje przesunięcie SSB od częstotliwości LO. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy na dłuższą chwilę przycisnąć przycisk enkodera.
 3. Częstotliwość przesunięcia dla CW (OFFSET CW, dom.: 750Hz)
  Analogicznie jak w przypadku przesunięcia dla SSB, ale wartość parametru winna być odpowiednia dla szerokości pasma filtru CW. Zwróć jednak uwagę, że przesunięcie odbywa się zawsze w obrębie górnej wstęgi bocznej (USB). Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy na dłuższą chwilę przycisnąć przycisk enkodera.
 4. Przemiana częstotliwości (CONVERSION):
  Określa czy wartość częstotliwości pośredniej (IF) będzie dodawana czy odejmowana od częstotliwości generatora lokalnego (LO): LO+IF lub LO-IF (ew. dla IF>LO => -(LO-IF)). I tak dla częstotliwości pośredniej 9MHz w trybie dodawania częstotliwość generatora lokalnego wyniesie 16MHz. W trybie odejmowania (LO-IF) odpowiednio 2MHz. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy na dłuższą chwilę przycisnąć przycisk enkodera.
 5. Kalibracja kwarcu (CAL. XTAL) ta opcja pozwala skorygować drobne odchyłki generatora kwarcowego syntezy (DDS) i ustawić odpowiednio częstotliwość wyjściową generatora. Do kalibracji użyj dokładnego częstotliwościomierza lub zdudnij sygnał generatora z sygnałem znanej stacji radiostacji nadawczej.
  Urządzenie winno pracować w trybie generatora (GEN). Na wyświetlaczu ustaw tak częstotliwość by odpowiadała częstotliwości nadawania tej stacji. Następnie wciśnij pokrętło enkodera (tryb Setup) i wybierz opcję "CAL. XTAL.". Jeśli sygnał zdudnień jest różny od zera i/lub zewnętrzny częstotliwościomierz wskazuje inną częstotliwość wyświetlacz urządzenia pokręć enkoderem tak by uzyskać zdudnienie obu sygnałów i/lub gdy częstotliwości wskazywane przez zewnętrzny częstotliwościomierz będą identyczne jak widoczne na wyświetlaczu.
  Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy na dłuższą chwilę przycisnąć przycisk enkodera.
 6. Znak użytkownika (QRA)
  W momencie uruchomienia generatora na wyświetlaczu pojawia się sygnatura autora projektu (Felipe Alberto Calcavecchia (LU5DJV)) oraz QRA użytkownika. Wartością domyślną tej drugiej jest również znak LU5DJV. Ale można go zmienić na własny lub wyczyścić. Do dyspozycji mamy 6 miejsc. Dopuszczalne znaki to: spacja, litery, cyfry, <, =, >, ?, @.
  Zmiana wartości na pozycji następuje w wyniku kręcenia pokrętłem enkodera. Przejście pomiędzy pozycjami następuje po (krótkim) wciśnięciu przycisku enkodera. 7 wciśnięcie zatwierdza wprowadzoną informację.

Przywracanie wartości predefiniowanych (RESTORING VALUES)

W przypadku awarii lub błędów w pamięci wewnętrznej mikroprocesora niezbędnym będzie zresetowanie urządzenia, czyli przywrócenie wartości predefiniowanych (domyślnych).
Aby to zrobić należy:

 • wyłączyć napięcie zasilające,
 • wcisnąć przycisk enkodera i
 • włączyć zasilanie urządzenia.

Na ekranie wyświetlacza najpierw winien ukazać się napis "DEFAULT VALUES" (wartości domyślne) a następnie komunilat informacyjny (VFO - DDS v. 1.3,LU5DJV // LU5DJV). Po chwili winno wyświetlić się wskazujące na ustawienie urządzenia na paśmie: "160m (1.800.000Hz)" w tybie generatora: GEN, Rx, vfo->A". Czyli by uzyskać sygnał w.cz. należy wcisnąć PTT lub przełączyć z trybu Rx na Tx.

//