sPlan 8.0 - Powiększanie, pomiar na ekranie (Ed)

Powiększanie

IMO jedną z bardzo użytecznych funkcji sPlan 8.0 jest mozliwość przeglądania kart schematu w różnej ich skali (wielkości). To praktyczne zastosowanie zasady: od ogółu do szczegółu.

Schemat ideowy (to ten prezentujący poszczególne elementy) w sPlan 8.0 może być w oknie edycyjnym prezentowany:

 • w całości,
 • w części wskazanej przez użytkownika lub
 • dopasowany do wielkości wybranego (np. pojedyńczego) elementu.

Co istotne wybór metody powiększania (dalej będę używał potocznej nazwy: zoom) jest bardzo prosty.

Jeśli do tej pory nie zauważyłeś to na belkach sPlan 8.0 widnieją dwa symbole przedstawiające Lupę:Aktywatory powiększania

 • pierwszy na lewej pionowej belce,
 • drugi na górnej, poziomej belce.

Wygląd ikon taki sam, treść "dymka" taka sama, cel użycia podobny, ale efekty użycia odmienne. Różnice opiszę poniżej.

Powiększanie obszaru

Potrzeba powiększenia fragmentu karty jest konsekwencją stosowania podczas edycji symboli komponentów o różnej wielkości. Często również złożoności.

Na potrzeby tego artykułu metody wykorzystania zoomu podzieliłem na dwie grupy. Podział ten wynika ze sposobu wywołania zmiany obszaru objętego oknem edycji programu.

Trzeba pamiętać, że przekroczenie maksymalnego lub minimalnego rozmiaru karty w oknie jej edycji spowoduje, że ta funkcjonalność stanie się nieaktywna.

Pierwsza grupa metod wywołania zoomu pozwala na "swobodny" wybór obszaru widzianego w oknie edytora.

Możeny korzystając z dostępnych ikon i/lub klawiszy na klawiaturze, ewentualnie przycisków myszy stopniowo powiększać symbole komponentów lub je zmniejszać.

W tym celu należy na lewej pionowej belce narzędzi i funkcji programu wybrać ikonę lupy. Jeśli kursor zatrzyma się na niej chwilę dłużej pojawi się "dymek" z napisem: Zoom.

Obrazek z lewej przedstawia jak korzystać z tego narzędzia za pomocą przycisków i/lub kółka myszki.

Dobrym rozwiązaniem (np. na niektórych laptopach z tzw. touchpadem) jest możliwość wykorzystania w tym celu klawiszy "+" (plus) czy "-" (minus).

Funkcjonalność ta jest aktywna pod warunkiem, że kursor znajduje się nad oknem edycji karty.

Ponadto ten tryb powiększania lub zmniejszania skali powiększenia (podobnie jak funkcjonalność środkowej rolki myszy) jest aktywny nawet podczas aktywności innych narzędzi edytora (np. tekst).

Można więc np. rysować schemat a w razie konieczności powiększenia skorzystać z klawiszy +/- lub środkowej rolki myszy.

Podczas powiększania (i zmniejszania) skali powiększenia przy pomocy klawiszy +/- pozycja kursora (w oknie edycji karty) będzie określała centrum widocznego obrazu karty.

Do tej samej grupy zaliczam zmianę skali poprzez bezpośrednie wskazanie obszaru jaki winien zostać wyświetlony na ekranie.

W tym celu (aktywna funkcja "Zoom"):Powiększenie przez "obrysowanie"

 • ustawiamy kursor (w postaci Lupy) w miejscu początkowym,
 • wciskamy LPM. Jest to jednoznaczne ze wskazaniem punktu początkowego zaznaczanego obszaru,
 • trzymając wciśnięty LPM przesuwamy kursor w miejsce, gdzie chcemy zakończyć zaznaczanie obszaru. Podczas przemieszczania kursora w oknie edytora kreślona jest (linią przerywaną) niebieska ramka.
     W lewym dolnym rogu okna programu prezentowana jest informacja o bieżącym położeniu kursora oraz o zmianach wartości na osi X i Y,

W chwili puszczenia LPM nastąpi powiększenie obrazu w oknie edytora. Przy czym jako preferowany zostanie wybrany większy wymiar. To do jego "wielkości" zostanie powiększony obraz.

Zwróć uwagę: jest możliwość wykreślenia ramki większej niż obszar widoczny na ekranie edytora. W tej sytuacji obraz ulegnie pomniejszeniu!

Powiększanie przez dopasowaniesPlan 8.0 oferuje również alternatywne metody wywołania zoom. Ich zastosowanie jest jeszcze prostsze niż tych opisanych powyżej.

Druga grupa metod wywołania zoomu polega na dopasowaniu obszaru widzianego w oknie edytora do konkretnych wymiarów.

Jeśli klikniesz na ikonie Lupy znajdującej się na poziomej, górnej belce programu to pojawią się do wyboru trzy opcje dopasowania okna edycji do:

 • rozmiaru karty - czyli obszaru jaki zadelklarowałeś we właściwościach karty. W tym przypadku najczęściej możemy błyskawicznie cofnąć się do pierwotnego obrazu karty w oknie edycji, gdy np. zastosowaliśmy zbyt dużą skalę powiększenia,
 • obszaru zajętego przez elementy na kacie - obszar karty na jakim występują komponenty i/lub elementy.
  Istotne jest to, że identyfikatory i/lub warości komponentów (elementów) również są uwzględniane przy określaniu tego wymiaru,
 • do elementów zaznaczonych na karcie.

Na rysunku z lewej starałem się przedstawić efekt działania poszczególnych opcji. Warto pamiętać, że wywołanie opcji następuje również po wciśnięciu klawiszy funkcyjnych odpowiednio: F5, F6 lub F7.

Pomiar na ekranie

Pomiar na ekranieMożliwość prezentowania elementów na karcie w różnej skali powoduje, że - w chwili gdy to jest konieczne - ustalenie rzeczywistych wymiarów symbolu mogą być "zawiłe".

Na ekranie prezentowane są wszystkie elementy: podziałka, skala, itd.

Ale "ręczne" ich przeliczanie byłoby bezsensowne, gdyż... rysujemy z użyciem superkalkulatora! :D

sPlan 8.0 oferuje tu przydatne narzędzie pomiarowe. Na lewej belce wystarczy kliknąć Linijkę, a następnie:

 • w miejscu skąd chcemy rozpocząć pomiar wcisnąć LPM,
 • przeciągnąć (trzymając nadal wciśnięty LPM) w miejsce docelowe,
 • odczytać wynik, na ekranie prezentowane są odległości na osiach X i Y oraz kąt,
 • pomiar zostanie zakończony w momencie zwolnienia LPM.

Zwróć uwagę, że w lewym dolnym rogu okna również są prezentowane dane liczbowe pomiaru. Wartości te zgodne są z rzeczywistymi wymiaramii, tzn. uwzględniają skalę prezentacji symbolu na ekranie.

W odróżnieniu do efektów działania narzędzi do wymiarowania wynik nie jest umieszczany w treści karty!

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

 

//