SL6 - Właściwości płytki

W nowym projekcie pierwszym krokiem winno być określenie wielkości płytki. Ale może się zdarzyć tak, że trudno jest go określić w pierwszej fazie projektu. SL 6.0 nie narzuca w tym zakresie żadnych istotnych ograniczeń.

Warto jednak pamiętać, że:

  • warstw miedzi może być maksymalnie: 4 (C1, C2, I1, I2),
  • opisowych warstw nadruku (silkscreen): 2 (S1, S2),
  • warstwa opisowa (do prezentacji np. konturu płytki): 1 (O),
  • można wokół płytki w oknie roboczym zdefiniować marginesy, ale maksymalny rozmiar pola roboczego (wraz z marginesami) nie może przekroczyć rozmiaru 500x500mm.

Nowa płytka...Wybierz na pasku komend zakładkę: File | New... . Na ekranie pojawi się następujący formularz:

Wybór płytki...

Jeśli zaczynasz projektować płytkę bez zaznaczania zewnętrznych krawędzi lub chcesz sam określić kontur płytki wybierz pierwszą pozycję prezentowaną na obrazku („Empty workspace without PCB outline”). Pozostałe dwie opcje pozwalają wybrać pomiędzy płytką o kształcie prostokąta lub koła.

Na podstawie podanych parametrów zostanie utworzony projekt płytki, dla której w warstwie „O” (outline-layer) automatycznie zostanie wygenerowany kontur.

Wokół płytki można zdefiniować również margines („Distance from working-space”) co powoduje, że ostateczny obszar roboczy („Resulting working-space”) jest większy od wymiaru projektowanej płytki.

Pamiętaj: Ostatecznie całkowity obszar roboczy nie może być większy niż 500x500mm.

W polu „Name” (nazwa) możesz wpisać nazwę tworzonej płytki. Choć parametry płytki (obszaru roboczego) możesz zmienić w dowolnym czasie to warto już na tym etacie wpisać coś konkretnego (i czytelnego).Kłopotliwe nazwy...

Zauważ: Program dopuszcza tworzenie płytek o istniejących już nazwach i/lub nawet bez nazwy (np. poprzez jej wykasowanie). Nie zaleca się takiej praktyki, gdyż zduplikowanie takich płytek może prowadzić do sytuacji jak na rysunku obok.

Właściwości płytki...

Właściwości płytki...

Na głównym pasku komend wybierz: Board | Properties... lub wywołaj tę komendę po wyświetleniu okienka komend po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (PPM) na dolnej zakładce okna roboczego. Tej, na której wyświetlana jest nazwa płytki (prawy, dolny róg).

Po prawej stronie okna roboczego pojawi się „Panel właściwości” (obszaru roboczego). Teraz również możesz określić wymiary płytki oraz nazwę płytki.

Zwróć uwagę na znacznik „Multilayer”. Jego zaznaczenie automatycznie doda w strukturze płytki dodatkowe dwie warstwy oznaczone odpowiednio jako „I1” oraz „I2”. W ten sposób możesz zaprojektować wielowarstwową płytkę PCB.

 

 

//