SL6 - Projekt to więcej niż płytka

 

Projektowanie wielu płytek

SL 6.0 daje możliwość w jednym pliku zawarcia wszystkich płytek jednego projektu w jednym pliku *.lay6. Każda z płytek ma własny obszar roboczy, widoczny w odrębnej, nazwanej zakładce.

 

1 project, wiele płytek...By wybrać odpowiednią płytkę po prostu kliknij zakładkę z jej nazwą. Możesz również zmienić kolejność tych zakładek, czy też dodać do projektu nową płytkę (zakładkę). Ewentualnie dodać (wczytać) płytkę, która pochodzi z innego pliku SL.


Klikając prawym przyciskiem na zakładkach pojawi się podmenu z następującymi funkcjami: (te same funkcje będą dostępne po wywołaniu w linii komend pozycji Board):Edycja projektu...

 • Add new board... (Dodaj nową płytkę)
  Wybranie tej funkcji doda do projektu nową, pustą płytkę.
 • Board properties... (Właściwości płytki)
  Otworzy (z prawej strony okna roboczego) panel właściwości płytki. W tym miejscu będziesz mógł określić czy też zmienić rozmiary płytki, jej nazwę, itp.
 • Copy Board... (Skopiuj płytkę)
  Skopiuje aktualnie wybraną płytkę (zakładkę) i doda ją do projektu jako kolejną płytkę z(zakładkę). Funkcjonalność ta pozwala w prosty sposób zachować pierwotną wersję płytki wraz z jej (kolejnymi) modyfikacjami. Pojawi się ona na pasku z nazwą: „Copy of Boardxx”.
 • Delete board... (Usuń płytkę)
  Przy pomocy tej funkcji usuniesz wskazaną płytkę (zakładkę) z projektu. Pojawi się komunikat o konieczności potwierdzenia tej operacji.

 • Sortowanie płytek
  Ta funkcja udostępnia 4 warianty modyfikacji kolejności płytek (zakładek) w projekcie:
  • ustaw płytkę z prawej strony listy (Set board to right) - ustawi płytkę na końcu listy (skrajnie z prawej),
  • ustaw płytkę z lewej strony listy (Set board to left)- ustawi płytkę na początku listy (skrajnie z lewej),
  • przesuń płytkę o 1 pozycję listy w prawo (Move board to right) - przesunie płytkę o jedną pozycję do tyłu (w prawo),
  • przesuń płytkę o 1 pozycję listy w lewo (Move board to left) - przesunie płytkę o jedną pozycję do przodu (w lewo).
 • Importowanie płytki...Zaimportuj płytkę z pliku...
  Możesz również zaimportować wzór płytki z odrębnego pliku wygenerowanego ze Sprint-Layout. Ta płytka zostanie dodana jako nowa płytka (zakładka) do Twojego projektu. W celu zaimportowania płytki z pliku SL w linii komend wybierz Board, a następnie: „Import boards from file...”.

Jeśli importowany plik zawierał więcej niż jedną płytkę jeśli nie są potrzebne skasuj je.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

//