SL6 - Pady SMD

Spis treści

Ilekroć w tekście będzie mowa o polach (punktach) lutowniczych będę używał angielskiego określenia „pad”.

Pady SMD 

Wbrew pozorom to narzędzie edycyjne nie jest tak często używane jak by mogło się wydawać. A to za sprawą tego, że wielu projektantów woli korzystać z gotowych wzorów pól używanych podzespołów SMD niż "malować" je samemu. W odpowiednich zbiorach bibliotecznych (makr) SL 6.0 można znaleźć wiele elementów przystosowanych do technologii SMD.

Pamiętaj, że:

 • makra SL6.0 nie są prawidłowo interpretowane przez wcześniejsze wersje programu,
 • narzędzie "SMD-Pad" udostępnia rysowanie (wklejanie) pojedynczego pola SMD.

  Dwa i więcej pół SMD powstaje w wyniku:
  • stworzenia grupy z wymaganej ilości pojedyńczych padów, tworząć ich odpowiedni układ,Edycja padów SMD...
  • wykorzystania elementów bibliotecznych (makr).


Ale czasami zachodzi potrzeba skorzystania, więc...

Na obrazku z prawej pokazano, że na lewym pasku bocznym wyświetlane są parametry tych padów (SMD). Są to: szerokość i wysokość.Znaczenie koloru tła jest analogiczne jak w przypadku padów TH. Po wybraniu narzędzia rysowania padów SMD każdemu kliknięciu w oknie roboczym towarzyszyć będzie umieszczenie w tym miejscu nowego pada.

Proces umieszczania nowych padów możesz przerwać w dowolnej chwili:

 • klikając prawym przyciskiem myszy (PPM),
 • wciskając klawisz Esc.

Przykład padów SMD ...Następuje przejście do standardowego trybu edycji. Kliknięcie padu znajdującego się na płytce spowoduje jego zaznaczenie, a odpowiednie pola wysokości i szerokości przyjmą wartości zgodne z tymi jakie ma zaznaczony element.

Na obrazku zaprezentowano 3 przykładowe pady SMD.

Podpowiedź:
Umieszczając na płytce kolejne pady unikniesz przyciągania ich do siatki jeśli podczas klikania wciśniesz klawisz CTRL.

Omawiając funkcję edycji padów (TH) wskazałem, że mały trójkącik po prawej stronie ikony powiązany jest z listą predefiniowanych wielkości padów.


Lista predefiniowanaLista predefiniowanych

Również po kliknięciu trójkącika z prawej strony ikony zostanie rozwinięta lista wielkości predefiniowanych. Zawiera ona wiele różnych, najczęściej używanych rozmiarów pól SMD. Z własnego doświadczenia wiem, że to użyteczna rzecz.

Jeśli pożądanej wielkości nie ma na liście można ją dodać w następujący sposób:

 • wpisanie w pole wysokości i/lub szerokości wymagane wartości tych parametrów padu SMD,
 • kliknięcie małego trójkącika (z prawej strony symbolu pada). Otworzy się lista predefiniowanych wartości. Jeśli jednak para wpisanych wartości jest już na liście to przy tej wartości pojawi się znacznik.
  Jeśli w liście wartości w parze są zamienione miejscami (wysokość <=> szerokość)  w stosunku do wartości wpisanych w pola to taki wpis program traktuje jako unikalny. Możliwe jest więc jego dopisanie do listy,
  W celu uniknięcia dublowania takich zapisów poniżej linii wartości parametrów padów SMD znajduje się symbol (dwie przeciwstawne strzałki) po kliknięciu którego następuje zamiana miejsc (wysokość <=> szerokość),
 • jeśli wpisano unikalną (w skali listy) parę wartości to można ją dodać do listy przez kliknięcie plusa (+). 

Chcąc usunąć z listy niepotrzebne wpisy można skorzystać z opcji „Usuń” (Remove).


spad_ed04.pngModyfikacja padów

Kursor nad ikoną funkcji rysowania padów SMD spowoduje, że tło pól wartości szerokości i wysokości padu zmieni kolor na czerwony.

Po kliknięciu ikony funkcji, gdy kursor znajdzie się nad oknem roboczym zobaczymy zarys pada (we właściwej wielkości i w kolorze właściwym dla aktywnej warstwy).

Obok kursora krzyżowego (oraz w lewym dolnym rogu ramki okna roboczego) wyświetlane są współrzędne miejsca wskazywanego przez kursor. Wystarczy kliknąć, by pad został ulokowany na warstwie we wskazanym miejscu.

Zwróć uwagę na zmianę wyglądu kursora (pojawienie się czerwonej obwódki wokół poziomych i pionowych linii kursora), gdy spróbujesz umieścić kolejny pad w tym samym miejscu. Nawet na przeciwległej warstwie płytki). Klinięcie "pozostawia" pad w miejcu klinięcia. W trakcie edycji tło poszczególnych pól wartości jest czarne.Współrzędne pada...

Edycję kończymy:

 • klikając prawym przyciskiem myszy (PPM),
 • wciskając klawisz Esc.

 

Zaznaczenie pada...

 

Gdy pad (na płytce) zostanie zaznaczony to wyświetlone zostaną:

 • odpowiedni kształt i układ padu,
 • wartości szerokości i wysokości na pasku przyjmą wartości właściwe dla tego padu,
 • tło obu wartości zmieni się na czerwone.
 • ikona narzędzia funkcji rysowania padów również przyjmie odpowiednią postać.b_150_0_16777215_00_images_instrukcje_sl60_edspad_spad_ed07.png

Wartości wysokości i szerokości padu można zmienić (bez względu na to, które z funkcji edycji są aktywne) poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pół,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: lewy przycisk myszy zwiększa wartość o 0,05, kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) zmniejsza wartość o 0,05.
  Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,01! Zmniejzanie następuje do wartości 0,05. Nie jest możliwe wpisywanie wartości ujemnych,
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
   • do góry w celu zwiększenia wartości (o skok 0,05, przy wciśniętym CTRL - jw.),
   • w dół w celu zmniejszenia wartości (o skok 0,05przy wciśniętym CTRL - jw.)
    W tym przypadku zmiana wartości następuje co 0,1. Czyli szybciej.
 • wybranie parametrów z listy wartości predefiniowanych.

Warto pamiętać, że zmiany parametrów zaznaczonego padu SMD następują niezależnie od tego, jaką metodą zmodyfikowano wartości pierwotne. Wartości parametrów zaznaczonego padu (lub zaznaczonej grupy padów) SMD ulegną natychmiastowej zmianie.

Na koniec kolejny rzecz warta zauważenia: wspomniałem już o strzałkach złużących do zamiany miejscami wartości szerokości i wysokości. Ale praktycznie oznacza to tyle, że pad SMD jednym kliknięciem możemy szybko obrócić o 90st. I dobrze.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//