sPlan 8.0 - Prostokąt, okrąg, wielokąt (Ed)

Prostokąt

Prostokąt

Klikając LPP myszy na małym trójkącie (prawy, dolny róg ikony) możesz wybrać: czy chcesz by punkt referencyjny (od którego zacznie się kreślenie figury) prostokąta był w jego górnym, lewym rogu czy środku.

Wybór punku odniesieniaNastępnie kliknij LPP myszy na karcie wskazując punkt początkowy prostokąta. Trzymając wciśnięty LPP (obserwując kształ i rozmiar prostokąta) narysuj jego kontur (ramkę). Po zwolnieniu LPP myszy na karcie zostanie utworzony prostokąt.

Jeśli podczas rysowania wciśniesz klawisz Shift boki prostokąta będą równe i narysujesz kwadrat.

Domyślnie prostokąt ma wstępnie ustawione właściwości obszaru, tzn. kontur i wypełnienie.

Po wybraniu narzędzia Prostokąt, ale przed rozpoczęciem rysowania można bezpośrednio (w oknie Właściwości) bezpośrednio zmienić wartości domyślne.

Wariacje z prostokątemMożna również modyfikować już narysowany prostokąt. Po jego wybraniu (LPP) pojawią się uchwyty zmiany rozmiaru.

Pozwalają one zmienić kształ i rozmiar prostokąta. Nie wpływają jednak na parametry konturu i wypełnienia.

Po powtórnym kliknięciu prostokąta (lub jednorazowym dwukrotnym LPP) uchwyty zmiany rozmiaru zmienią się na uchwyty obrotu i ścinania. Możesz wówczas wykonać obrót lub ścinanie. Również i tu kontur czy wypełnienie pozostaną niezmienione.

Przy pomocą uchwytu zmiany kształtu (lewy, górny narożnik) można także zmienić kształ narożników. Jeśli wybierzesz prostokąt (lub kilka - LPP z Shiftem), możesz ustawić jego (ich) właściwości w oknie Właściwości (po prawej stronie).

Okrąg

Okrąg

Podobnie jak poprzednio tak i w przypadku okręgu (koła) klikając LPM na mały trójkąt (prawy, dolny róg ikony) można zadecydować czy punktem referencyjnym (odniesienia) od którego zacznie się rysowanie będzie: lewy, górny róg ramki opisanej na kole czy też jego środek.

Wybór punku odniesieniaDlatego też w opisie opcji podmenu mowa jest o narożniku, co w przypadku okręgu mogłoby wydawać się nieco "dziwne". W zależności od tego czy rysujemy okrąg czy elipcę opisany prostokąt ma kształ kawdratu lub prostokąta. Aby się "oswoić" - spróbuj.

Trzymając wciśnięty LPM, obserwując rozmiar i kształt figury przesuń kursor. Po puszczeniu LPM na karcie zostanie narysowany okrąg lub elipsa.

Jeśli podczas rysowania wcisnąłeś klawisz Shift wymusisz rysowanie okręgu (koła).

Narysowana figura będzie miała ustawione domyślne: kontur i wypełnienie.

Po wybraniu narzędzia (ale przed rozpoczęciem rysowania) możesz te (i inne) parametry zmienić w oknie Właściwości.

Można również modyfikować narysowane wcześniej okręgi czy elipsy. Po ich wybraniu można użyć uchwytów: zmiany rozmiarów, kształtu, obrotu czy ścinania.

Bogate wnętrze: okręgu/elipsy/wycinkaZwrócę jednak uwagę, że w przypadku okręgu czy elipsy pojawił się dodatkowy węzeł. Znajduje się on (używając odniesienia to tarczy zegarowej) na godzinie 3ciej.

Ma on ciekawe właściwości. Otóż służy do tworzenia wycinka okręgu czy elipsy.

Jeśli elipsę, ew. okrąg zaczniemy obracać to węzeł ten również podlega rotacji.

Jeśli najedziemy na niego kursorem to zmieni on kształ do postaci charakterystycznej dla kursora ponad węzłem.

I teraz najciekawsze:

  • jeśli będziemy przemieszczać kursor (z wciśniętym LPM) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara to będziemy zwiększać obszer objęty konturem okręgu czy elipsy,
  • jeśli będziemy przeieszczać kursor (również z wciśniętym LPM) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara to będziemy zmniejszać obszar objęty konturem okręgu czy elipsy.

Ale to nie wszystko. Jeśli rzucisz okiem na okno Okrąg we Właściwościach to zobaczysz, że ostatnią pozycją jest opcja: Style. Zamiast długo opowiadać sugeruję rzucić okiem na obrazek, a potem spróbować samemu!

Tak najłatwiej zapamiętać.

Wielokąt

Wielokąt

Rysowanie zacznij od wyboru ikony Wielokąta.

Istota uwaga na wstępie: wielokąt zawsze jest "domknięty". Domyślnie wielokąt będzie miał też ustawiony kontur i wypełnienie.

Po wybraniu narzędzia (Wielokąt), ale przed rozpoczęciem rysowania możesz w oknie Właściwości zmienić jego ustawienia.

Kliknij na karcie i puść LPM. Wskazałeś w ten sposób punkt początkowy rysowania. Gdy zaczniesz przesuwać kursor za jego wierzchołkiem będzie "wleczona" linia. Kolejne kliknięcie spowoduje powstanie kolejnego węzła."Domknięty" wielokąt

Pamiętaj, że aby powstał wielokąt musisz stworzyć co najmniej 3 węzły.

Dlatego znów przesuń kursor i ponownie kliknij. Tak można tworzyć (w miarę potrzeb) kolejne węzły. Ilość ich jest dowolna. Zakończenie rysowania wielokąta nastąpi gdy wciśniesz PPM lub klawisz Esc.

Po utworzeniu wielokąta możesz go później modyfikować.

W 1/2 odległości pomiędzy węzłami widoczna jest niebieska kropka. Ten punkt nazywam "punktem łamania linii". Gdy klikniesz (i przytrzymasz) na nim LPM możesz go przesunąć. Punkt ten zamieniany jest na kolejny węzeł.

Jeśli punkt łamania linii nie pokrywa się z siatką nowy węzeł nie jest do niej dociągany. Nawet jeśli ta opcja jest włączona.

Dodatkowe menu dla operacji na węzłach uzyskasz klikając na wybranym węźle PPM.

Uwaga: jeśli stworzyłeś mniej niż 3 węzły wielokąt nie zostanie narysowany.

Proponuję podczas "nauki" wybrać wielokąt z konturem i wypełnieniem. Pozwoli to poznać reguły wypełniania przestrzeni objętej przez kontur.

Po wybraniu (w trybie Edycji, standardowym) wielokąta możliwa jest jego modyfikacja tak poprzez uchwyty (zmian wymiarów, obrotu czy ścinania) jak również zmianę parametrów widocznych w oknie Właściwości.

Operację tę możesz wykonać "na raz" dla wielu wielokątów, gdy podczas ich wyboru wciśniesz klawisz Shift.

Wybierz wielokąt na karcie i kliknij go PPM uzyskasz menu (listę funkcji). Wśród nich jest możliwość zamiany wielokąta na linię łamaną.

Linia łamana nie jest figurą "domkniętą" i nie ma "powierzchni". Toteż po takiej zamianie utracimy właściwości figury związane z wypełnieniem.

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

//