Cyrylica pod Wine

Spis treści

Cyrylica pod WineHQWine na stałe już zagościł na moim komputerze. Pozwala  na - w zasadzie bezproblemowe - korzystanie w środowisku Linux z zasobów oprogramowania dedykowanego dla MS Windows.

W przypadku oprogramowania komercyjnego pakiety instalacyjne z reguły zawierają opcję pozwalającą na wybranie odpowiedniej wersji językowej.

Inaczej jest - zwłaszcza w przypadku starszych, nadal użytecznych - programów dla np. konstruktorów-krótkofalowców. Dobrym przykładem mogą być programy do obliczania filtrów kwarcowych.Pierwsze uruchomienie

Gdy nie mają wersji anglojęzycznej, a zostały napisane w rodzimym języku autora (np. rosyjskim, używając cyrylicy) efekt uruchomienia pod Wine bywa nieczytelny. Nie tylko w treści programu, ale również "na pasku".

Należy mieć jednak świadomość, że nie jest to błąd programu czy systemu operacyjnego (Linux), a efekt wybranej (podczas jego instalacji) lokalizacji (locale), tzn. między innymi domyślnego języka środowiska.

Uruchomienie z lokalizacjąPo uruchomieniu programu ze wskazaniem lokalizacji jego panel będzie (niemal) w pełni czytelny. Uwaga "niemal" wynika z faktu, iż czasami nawet po wskazaniu lokalizacji treść tzw. "dymków" nadal wyświetlana jest w postaci "krzaków". Być może wynika to z braku w systemie czcionki używanej do ich wyświetlania. Ale IMO to już drobiazg nie naruszający podstawowych użyteczności oprogramowania.

Obecne systemy operacyjne (nie tylko MS Windows) pracują głównie w oparciu o środowisko graficzne. Ale nie brakuje też fascynatów (do których sam należę), którzy "z mozołem" przedzierają się przez "palcówki" trybu (środowiska) znakowego.

Nie ma co zastanawiać się: czy i która z metod konfigurowania środowiska jest: miła, łatwa i przyjemna.

Ważne są (świadome) wybory użytkownika. Dlatego też przygotowanie środowiska do prawidłowego wyświetlania znaków zostanie omówione dla obu:

  • środowiska graficznego - konfiguracja "klikana" ;) ,
  • środowiska znakowego - konfiguracja poprzez ręczne wpisywanie poleceń w oknie terminala.

Oczywiście ustawienia "lokalizacji" w jednym środowisku oddziaływują na cały system, toteż opisane metody konfiguracji można wykorzystać alternatywnie.


Środowisko graficzne

Środowisko graficzne - "Języki"By sprawdzić jakie "lokalizacje" zostały zainstalowane w systemie  należy:

  • na pasku kliknąć przycisk Menu , w wyniku czego rozwinie się lista grup oprogramowania,
  • kliknij na pozycji o nazwie Preferencje, pojawi się kolejna lista,
  • odszukaj i kliknij w niej opcję Języki, co spowoduje otwarcie się nowego okna o nazwie: Ustawienia językowe.

Środowisko graficzne - "Języki"Na rysunku z prawej okno Ustawienia językowe oznaczono jako Okno 1. Po kliknięciu przycisku Zainstaluj/usuń języki... (A) nastąpi otwarcie okna o nazwie: Zainstaluj/usuń języki....

Wyświetlona zostanie lista zainstalowanych języków. Jeśli dla danego języka zainstalowano kilka systemów kodowania znaków, to każdy z nich będzie osobną pozycją na liście.

Zwróć uwagę na status danej "lokalizacji". W zasadzie winien być opisany jako: "W pełni zainstalowany,". Wtedy jest aktywny jedynie przycisk Dodaj.

Inny status, np. wskazujący na brak jakiegoś słownika, itp. uaktywnia również przycisk Zainstaluj pakiety językowe. Celowość użycia tego przycisku musisz ocenić sam, gdyż nie wszystkie komponenty muszą być zainstalowane, choć często jest to stan pożądany.

Zaznaczenie jednej z obecnych na liście lokalizacji spowoduje uaktywnie (podświetlenie) klawisza  Usuń. Umożliwia on usunięcie, np. błędnie zainstalowanego pakietu językowego.

Wróćmy jednak do przycisku Dodaj. Po kliknięciu jego kliknięciu (B) nastąpi otwarcie okna (Okno 3) o nazwie: Dodaj nowy język. Wyświetlona zostanie też lista dostępnych "lokalizacji". Na rysunku (z prawej) widoczne są te dla języka rosyjskiego. Zwróć uwagę, że na liście tej występują tylko  niezainstalowane pakiety językowe.

Widoczne pakiety (odnoszące się do języka rosyjskiego) obejmują inne (niż zainstalowane) systemy kodowania znaków. Po wybraniu odpowiedniego pakietu kliknij (C) przycisk Zainstaluj. Po instalacji status dodanego języka w oknie Zainstaluj/usuń języki... winien być "W pełni zainstalowany".

Opisana procedura pozwala zainstalować dowolny (ale obecny w systemie) pakiet językowy. Teraz kolej na środowisko znakowe.


Środowisko znakowe

By sprawdzić jak zostały ustawione (w momencie instalacji) parametry naszego systemu należy w oknie terminala wpisać komende:

~ $ locale

która wylistuje "lokalizację" środowiska:

LANG=pl_PL.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="pl_PL.UTF-8"
LC_NUMERIC=pl_PL.UTF-8
LC_TIME=pl_PL.UTF-8
LC_COLLATE="pl_PL.UTF-8"
LC_MONETARY=pl_PL.UTF-8
LC_MESSAGES="pl_PL.UTF-8"
LC_PAPER=pl_PL.UTF-8
LC_NAME=pl_PL.UTF-8
LC_ADDRESS=pl_PL.UTF-8
LC_TELEPHONE=pl_PL.UTF-8
LC_MEASUREMENT=pl_PL.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=pl_PL.UTF-8
LC_ALL=
~ $

Jak widać domyślnym językiem jest polski (identyfikator: pl_PL), z kodowaniem zgodnym ze standardem UTF-8.

Powstaje pytanie: czy mamy zainstalowaną lokalizację rosyjską. Można to sprawdzić wydając komendę (niestety wylistuje ona wszystkie zainstalowane w systemie lokalizacje, np. dla języka angielskiego):

~ $ locale -a

ale ja wole wersję zawężoną (do szukanego języka):

~ $ locale -a | grep ru_

która wylistuje zainstalowane lokalizacje dla języka rosyjskiego (u mnie):

ru_RU.utf8
ru_UA.utf8
~ $

Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie systemy kodowania znaków dostępne w systemie dla wybranego języka (w przykładzie rosyjskiego, dla inne należu zmienić identyfikator "ru_" na ten wybrany przez siebie):

~ $ less /usr/share/i18n/SUPPORTED | grep ru_

która wylistuje dostępne systemy kodowania znaków dla (tu) języka rosyjskiego (lub innego wybranego):

ru_RU.UTF-8 UTF-8
ru_RU.KOI8-R KOI8-R
ru_RU ISO-8859-5
ru_RU.CP1251 CP1251
ru_UA.UTF-8 UTF-8
ru_UA KOI8-U
~ $

Zwróć uwagę na fakt, że jeden język może dysponować kilkoma systemami kodowania znaków. Dotyczy to również języka polskiego. Winieneś wybrać właściwy system.

Jeśli jednak nie mamy zainstalowanej lokalizacji dla języka rosyjskiego musimy ją dodać do systemu wydając komende:

sudo dpkg-reconfigure locales

KOnfiguracja lokalizacjiPo monicie o hasło użytkownika w terminalu zostanie wyświetlone (uporządkowane alfabetycznie wg. identyfikatorów) okno konfiguracyjne lokalizacji. Należy znaleźć pozycje właściwą dla języka rosyjskiego (id: ru_) oraz wybrać kraj , a także właściwy system kodowania. Po upewnieniu się, że dokonaliśmy właściwego wyboru należy zaznaczyć pozycję "OK" i zatwierdzić ją klawiszem "Enter".

Proces jest odwracalny, więc w przypadku pomyłki należy odznaczyć błędnie wybraną lokalizację, wskazać właściwą i ponowić proces zakończenia konfiguracji.


Wine z likalizacją

Porównanie panelu programu z i bez lokalizacji ru_RUPo zainstalowaniu (konfiguracji) środowiska stworzyliśmy możliwość prawidłowego wyświetlenia panelu programu.

By został on prawidłowo wyświetlony musimy Wine wskazać, że uruchamiając dany program Wine ma wybrać inne niż "domyślnie systemowe" kodowanie znaków.

W tym celu wywołując program należy w linii komend (lub linii polecenia właściwości ikony) wpisać:

env WINEPREFIX="/home/[uzytkownik]/.wine" LC_ALL="ru_RU.UTF8" LANG=ru_RU.UTF8 wine C:\\Program\ Files\\[katalog]\\program.exe

gdzie:

[uzytkownik] - nazwa użytkownika, z konta którego następuje uruchomienie programu "program.exe",
[katalog] - katalog w którym znajduje się uruchamainy program.

Co ciekawe, w przypadku niektórych programów wystarczy podać jeden parametr lokalizacji (LC_ALL="ru_RU.UTF8" lub LANG=ru_RU.UTF8). Dla innych - oba.

Ostatni z obrazków ilustruje to o czym wspomniałem wcześniej: mimo podania lokalizacji "duszki" nadal wyświetlają "krzaczki". Ale ja już z tym nie walczę. :D.

Opisana procedura uruchamiania Wine we wskazanej lokalizacji sprawdza się oczywiście również dla innych języków.

 

//