Alias, czyli pójście "na skróty"...

Spis treści

Ktoś powiedział, że motorem postępu jest.. lenistwo. Trudno to ocenić, ale wiem, że wprowadzenie systemów operacyjnych z graficznym interfejsem w dużej mierze ułatwiło pracę z komputerem. Klikanie uprościło wiele.

Ale i zwolennicy korzystania z linii komend (czy konsoli) posiadają narzędzie skracające wklepywanie komend. Można w tym celu wykorzystać mechanizm tzw. aliasów. Pozwalają one na przypisanie określonym (prostym) frazom znaczenie wskazane przez użytkownika. Niektóre z dystrybucji Linux'a (dla ułatwienia życia użytkownikowi) tworzą kilka aliasów "na dzień dobry". By sprawdzić jakie aliasy są "aktywne" należy podać komendę:

user@XYZ:~$ alias

alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'

user@XYZ:~$

To przykład z aliasów Ubuntu 14.04 LTS. Mogą one być tworzone na czas sesji (ew. do odwołania) lub na stałe dla danego użytkownika.

//