SL6 - Figury specjalne

Spis treści

Jednym z kilku przyborników (wizardów) w jaki wyposażono SL6 jest kreator tzw. figur specjalnych.

Otwarcie okna kreatora następuje po kliknięciu na lewym pasku bocznym okna roboczego ikony:

Nominalnie kreator umożliwia stworzenie następujących figur geometrycznych:

 • wielokątów,
 • spirali (na bazie łuków lub prostokątna),
 • ramki opisowej.


Podobnie jak ścieżki, prostokąty, okręgi, obszary (wypełnione), itd. również figury specjalne mogą być rysowane w warstwach: metalizacji (C1, C2), opisowych (S1, S2) czy konturu (O).

Figury specjalne...W szczególności np.:

 • spirale mogą być wykorzystywane np. do tworzenia cewek (drukowanych, szkoda, że nie zaimplementowano wzoru "automatycznie wyliczającego przynajmniej przybliżoną indukcyjność) a
 • ramki - chyba z założenia - głównie będą wykorzystywane w procesie tworzenia dokumentacji projektu. Choć może też być wykorzystywana do tworzenia konturu płytki o określonym wymiarze. O tym później.

 

Wielokąty...Wielokąty

Pierwsza zakładka kreatora figur specjalnych oferuje nam rysowanie wielokątów. I możemy je rysować jako:

 • kontur (rysowany ścieżką),
 • obszar wypełniony (rysowany jako obszar wypełniony czyli zona, bez możliwości rozdzielenia węzłów) oraz
 • każdy z powyższych dodatkowo wyposażony w promienie. Z tymi promieniami (które są oczywiście ścieżkami) jest niezła zabawa, ale o tym za chwilę.

Jak widać można określić wartości:

 • promienia (radius - najmniejsza wartość to 1mm),
 • szerokości linii (ścieżki) jaką kreślony jest kontur (i promienie) wielokąta. Najmniejsza wartość to 0 (zero). Linia zostanie narysowana kreską o najmniejszej grubośći jaką jest w stanie odtworzyć urządzenie (odpowiednio: monitor lub drukarka),
 • liczbę narożników (nie mniej niż 3) oraz
 • przesunięcie kątowe (obrót) figury względem położenia zerowego. Dopuszczalne wartości to -180st do 180st. Wartości ujemne to obrót zgodny ze wskazówkami zegara. Wartości dodatnie - obrót figury w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Na rysunku obok przedstawiono pola wartości (domyślnych, po uruchomieniu programu) oraz wartości maksymalne. Przekroczenie tych wartości powoduje, że program nada im maksymalne wartości.

Wartości można zmienić poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pól,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: LPM zwiększa o jednostkę podstawową, kliknięcie PPM zmniejsza o jednostkę podstawową. Dlaczego nie piszę konkretnie? Bo dla poszczególnych pól jednostka podstawowa jest różna. Raz jest to 1,. Kiedy indiej 0.1. Niezmiennym pozostaje to, że przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,1 jednostki podstawowej! A bywa, że i 0,05 jednostki podstawowej. Niestety trzeba popróbować.
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
  • do góry w celu zwiększenia wartości (przy wciśniętym CTRL - jw.),
  • w dół w celu zmniejszenia wartości (przy wciśniętym CTRL - jw.)

Poponuję też popróbować rysowanie wielokątów dla różnych wartości. Uzyskiwane rezultaty nie zawsze są oczywiste.


Spirale


SpiraleKolejna zakładka oferuje nam możliwość rysowania spiral: na bazie łuków lub prostokąta. W oknie kreatora widzimy, że każdą z nich charakteryzują następujące parametry (pomijając na razie kształt):

 • promień początkowy (start radius) - określający promień (w mm) pierwszego (centralnego) zwoju spirali,
 • odstęp (distance) - odległość (w mm) pomiędzy krawędziami poszczególnych zwojów,
 • szerokość ścieżki (track width) - szerokość (w mm) ścieżki, przy pomocy której rysowana jest spirala,
 • zwoje (turns) - ilość zwojów spirali.

Wartości te można zmienić poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pól,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: LPM zwiększa wartość, kliknięcie PPM zmniejsza. Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół jest bardziej precyzyjna!
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz: do góry w celu zwiększenia wartości (przy wciśniętym CTRL - jw.),
 • w dół w celu zmniejszenia wartości ( przy wciśniętym CTRL - jw.).

Parametrem "automatycznie" wyliczanym przez program jest średnica (diameter) spirali. Przy tych samych parametrach średnica obu spiral jest jednakowa. Ustawienie szerokości ścieżki na 0 (zero) spowoduje - o czym już wspominałem - rysowanie najcieńszą grubością linii dostępną na urządzeniu (ekranie lub drukarce).

I wydawałoby się, że powiedzieliśmy wszystko. By pokazać, że warto bliżej się przyjrzeć kreatorowi spiral proponuję następujący eksperyment:

 • ustawmy w oknie kreatora następujące parametry:
  • promień początkowy: 15mm,Zakręcone spirale...
  • odstęp: 2mm,
  • szerokość ścieżki: 2mm,
  • zwoje: 5,25.
   Program wyliczył, żę średnica takich spiral to 55mm.
 • w oknie roboczym utwórz dwie spirale o wyżej wskazanych parametrach. Z tym, że jedną prostokątną, drugą na bazie łuków. Przeanalizuj zawartość "Paneli właściwości" dla obu rodzajów spiral. Nie ma w nich tego co było w zakładce kreatora. Bo w "Panelu właściwości" jeden opis dotyczy ścieżki, a drugi...
 • by jeszcze bardziej namieszać proponuję zaznacz spiralę na bazie łuków i zaznacz w "Panelu właściwości" znacznik "wypełniony" (filled). Wynik może zaskakujący, ale jak najbardziej prawidłowy! Dla okręgu. Zwłaszcza, że jest ich... 21! Tych okręgów. Choć w kawałkach. ;)

Ramki...Ramki

To chyba najmniej zawiły element kreatora figur specjalnych.

Z praktyki wydaje się, że figura ta będzie najczęściej wykorzystywana jako element dokumentacji technicznej. W moim przypadku tak jest. Opis okna kreatora jest prosty i oczywisty. Ale...

Jak widać na rysunku obok w polach wysokości i szerokości ramek można maksymalnie wpisać wartości: 999(mm). Prawie OK. "Prawie" czyni dużą różnicę, bo trzeba pamiętać, że SL6.0 dopuszcza pole robocze nie większe niż 500x500mm.

Więc wpisując wartość 999mm jako krórykolwiek z wymiarów ramki przy próbie umieszczenia go w oknie roboczym otrzymamy komunikat, że obiekt jest zbyt duży! I to prawda. I o tym trzeba pamiętać.

Na listach deklarowanych lokalizacji opisu ramki widzimy m.in. "---" (trzy kreski), "Góra", Dół" (Top, Bottom), itd. "Góra i dół" wydaje się, że ich znaczenie jest jasne.

Ale te trzy kreski są nie do przecenienia, bo... jeśli je wybierzesz, to bez względu na wybrany sposób opisu ramek czy ilość kolumn (wierszy) to w oknie roboczym uzyskasz prostokąt o wymiarach wskazanych w polach: wysokość (height) i szerokość (width) ramki.

IMO nie ma prostrzej metody szybkiego wykreowania płytki, której kontur (w warstwie "O") będzie mieścił się w wymiarach np. 47,3mm x 92,8mm. :)Inaczej...

Inną ciekawą właściwością tej zakładki kreatora jest sytuacja, gdy wartościom ilości kolumn lub wierszy nadamy wartości... ujemne. Okaże się, że w ten sposób odwracamy kierunek zwiększania licznika kolumn lub wierszy. Standardowo rośnie:

 • od lewej do prawej,
 • od góry do dołu

  a przy wartościach ujemnych jest... odwrotnie!

Funkcjonalność, która czasami może się przydać. I to by było pewnie wszystko, gdyby nie...


Zawiłości figur...

Zawiłości figur...

Omawiając pierwszą i drugą zakładkę okna kreatora wskazywałem, że próby przekształceń niektórych z figur specjalnych mogą zaskoczyć rezultatami.

Wynika to z faktu, że jedynie wielokąt (bez wypełnienia i promieni) jest figurą prostą. Zbudowaną z pojedyńczej ścieżki.

Wszystkie pozostałe figury (te z wypełnieniem, z promieniami lub z promieniami i wypełnieniem oraz ramki) są "mieszanką" różnych obiektów. A te same przekształcenia dla ścieżki i np. okręgu czy figury złożonej mogą dawać diametralnie różne wyniki.

Na rysunku obok przedstawiłem coś w rodzaju rozbioru figur na "czynniki pierwsze". I np. okazuje się, że wielokąt z promieniami składa się z:

 • ścieżki stanowiącej kontur zewnętrzny (dwa węzły pokrywają się),
 • promieni o długości równej promieniowi koła opisanego na wielokącie, ale... jest ich (tych promieni) o 1 więcej niż widać. W miejscu, w którym węzeł początkowy pokrywa się z węzłem końcowym konturu mamy dwa (pokrywające się) promienie. Dotąd dopóki figura funkcjonuje jako grupa nie ma problemu, ale jeśli z jakiś powodów zaczynamy manipulować przy figurze skutki mogą być dalekie od oczekiwanych.

Czy masz jeszcze w pamięci zamieszanie ze spiralami? Zwłaszcza tymi opartymi o łuki. Nasza spirala (ta z mojego przykładu) to w rzeczywistości 21 ćwiartek okręgów połączonych narastająco końcami. W efekcie przekształcenia dotyczące tego obiektu wynikają z własności okręgów (w rzeczywistości 21 wycinków okręgów) niż ścieżek. I o tym też trzeba pamiętać. A czasami wykorzystać.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

//