Oscyloskop UTD2052CEX - Przycisk DISPLAY

Spis treści

Przycisk DISPLAY

Przycisk DISPLAYPrzycisk ten znajduje się w strefie przycisków kontrolnych i służy do konfiguracji opcji wyświetlania. Menu (obsługiwane przyciskami F1-F3 oraz gałką wielofunkcyjną) obejmuje następujące ustawienia:

 • typ wyświetlania (Display type):
  • wektorowo (Vector, wartość domyślna) - między poszczególnymi punktami kreślone są linie,
  • punktowo (Dots) - wyświetlane są wyłącznie punkty.
 • format wyświetlania (Display format)
  • YT - oś pionowa (Y) jest osią napięcia, zaś oś pozioma jest osią czasu (T). Jest to podstawowy tryb pracy wszystkich oscyloskopów,
  • XY - oś pozioma jest osią, której wartości są proporcjonalne do napięcia sygnału kanału CH1, a oś pionowa jest osią, której wartości są proporcjonalne do napięcia sygnału kanału CH2,
 • poświata (Persist) - czas wyświetlania punktów na ekranie:
  • wyłączona (OFF, wartość domyślna) wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym,
  • 1s, 2s, 5s - wykres jest aktualizowany po: 1s, 2s, 5s,
  • nieskończona (Infinite) - do czasu wyłączenia tej funkcji wykres jest uzupełniany nowo wyświetlanymi punktami).
 • jasność (WaveBright, 1% - 100%, wartość domyślna) - jasność wyświetlania wykresów. Zmienia się za pomocą gałki wielofunkcyjnej. Ja ustawiłem na 35%. 

  Ustawiona przez użytkownika wartość nie jest zmieniana po wywołaniu procedury "Self Adj" (1 strona menu przycisku "UTILITY").

Napięcie (słownik)

Napięcie (sł.)Podstawowym rodzajem badań obwodów przy pomocy oscyloskopu jest analiza zmian napięcia w funkcji czasu. Zatem zanim przejdziemy do dalszych czynności niezbędnym jest ujednolicenie nazewnictwa w tym zakresie. I tak:

(Uwaga: etykiety w nawiasie odpowiadają parametrowi prezentowanemu w formatce menu przycisku "Measure" , następnie przycisku F5 i wybraniu pozycji "Parameters" (F5):

Wartość napięcia Oznaczenie Opis
międzyszczytowa

Vpp

(Peak)

wartość napięcia pomiędzy najwyższym a najniższym punktem przebiegu

maksymalna

Vmax

(Max)

wartość napięcia pomiędzy najwyższym punktem przebiegu a standardowym punktem odniesienia (ziemią, GND)

minimalna

Vmin

(Min)

wartość napięcia pomiędzy najniższym punktem przebiegu a standardowym punktem odniesienia (ziemią, GND)
uśredniona

Vmid

(Middle)

średnia arytmetyczna amplitud sygnałów podczas jednego cyklu

amplituda

Vamp

(Amplitude)

napięcie mierzone pomiędzy wierzchołkiem impulsu Vtop a lini bazowej Vbase

przebiegu (podstaw impulsu)

bazowa Vbase

wartość napięcia pomiędzy poziomem bazy przebiegu a standardowym punktem odniesienia (ziemią, GND)

szczytowa

Vtop

(High)

wartość napięcia pomiędzy najwyższym poziomem a standardowym punktem odniesienia (ziemią, GND)

skuteczna

Vrms

(RMS)

energia generowana przez sygnał zmienny (AC) np. w jednym cyklu, odpowiadająca energii ekwiwalentnej wytwarzanej przez prąd DC (w tym
samym czasie)

przeskok

Overshoot

współczynnik równy:

Vmax–Vtop/Vamp (%)

przedskok

Preshoot

współczynnik równy:

Vmin-Vbase/Vamp (%)

 Czas, okres (słownik)

Czas, okres (sł.)Większość pomiarów wykonywanych przy pomocy oscyloskopu używa czasu (okresu trwania) jako parametru pomiaru. Mało tego również one same podlegają pomiarowi. Zatem i w tej dziedzinie niezbędnym jest ujednolicenie nazewnictwa. I tak:

Parametr 

Nazwa

angielska

Opis

czas narastania

sygnału

Rise

time

czas narastania sygnału, w którym

napięcie rośnie z 10% do 90%

czas opadania

sygnału

Fall

time

czas narastania sygnału, w którym

napięcie opada z 90% do 10%

szerokość dodatniej 

części przebiegu

Positive

pulse width

(+Width)

szerokość dodatniej części przebiegu

mierzona na poziomie 50%

szerokość ujemnej 

części przebiegu

Negative

pulse width

(-Width)

szerokość ujemnej części przebiegu

mierzona na poziomie 50%

Opóźnienie

zbocza narastającego

Delay

ascending

edge

opóźnienie zbocza narastającego

w kanale CH2 w stosunku do zbocza

narastającego w kanale CH1

Opóźnienie

zbocza opadającego

Delay

descending

edge

opóźnienie zbocza opadającego

w kanale CH2 w stosunku do zbocza

opadającego w kanale CH1

wsp. wypełnienia

dodatniej 

części przebiegu

Positive duty

cycle (+Duty)

współczynnik wypełnienia dodatniej części przebiegu

wsp. wypełnienia

ujemnej

części przebiegu

Negative duty

cycle (-Duty)

współczynnik wypełnienia

ujemnej części przebiegu

 

//