Oscyloskop UTD2052CEX - Słowo o sondzie

Spis treści

Słowo o sondzie

Po zapoznaniu się z "Instrukcją" sond nadal nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: jak duży wpływ na pomiar będzie miała sama sonda?

"Instrukcja" sond nie zawierała informacji dotyczących zmian jej własności wraz ze wzrostem częstotliwości. Ponieważ posiadałem sondę P2100 100MHz postanowiłem porównać obie sondy. Jako źródło sygnału "wzorcowe" wykorzystałem monolityczny generator kwarcowy IQX0-350B 40.000000MHz.

Porównanie sond

Zanim przystąpiłem do pomiaru:

  • oscyloskop wygrzałem przez ok. 1h,
  • przeprowadziłem zgodnie z procedurą kompensację obu sond w kanale CH1.

Na zdjęciu obok czerwoną linią nakreśliłem przebieg wynikający z noty technicznej generatora. I tak:

  • wyświetlone na ekranie (MEASURE, F5) wyniki odnoszące się do: Freq, Period,Rise, Fall, +Width, -Width, +Duty, -Duty zdają się być bardzo zbliżone do danych zaprezentowanych w nocie generatora,
  • wątpliwości budzą dane dotyczące zmierzonych napięć (Peak, High, Low, Middle, Max, Min, Amplitude).

Przebiegi zbliżone do oczekiwanych uzyskałem dopiero w wyniku bezpośredniego podania sygnałów na gniazdo CH1 z generatora FEPG czy modułu QCO.

Nie oznacza to, że sonda jest zła, ale trzeba być świadomym jej wpływu na uzyskiwany wynik pomiaru. Na marginesie: przełączenie "ACQUIRE" na:

  • tryb (Mode) - uśrednione (Average),
  • ilość próbek uśredniających (Averages) - 8,
  • próbkowania na "Equ-time" oraz
  • włączenie  trybu szybkiej akwizycji (FastAcq)

nie zmieniło kształtu obwiedni mierzonego sygnału (czego się spodziewałem), ale zdecydowanie korzystnie wpłynęło na czytelność wyników pomiaru.

Uwaga: w artykule generator FEPG szerzej omówiłem przyczyny zaobserwowanego zjawiska.

Nie ma co ukrywać, że warto zapoznać się np. z tą publikacją "Probing High-Speed Digital Designs" (z 1997roku!). Zdanie zawarte w konkluzji: "W analizie sygnałów szybkozmiennych stosowanie wszechobecnych sond 10pF 10:1 nie jest już wystarczające (adekwatne). Istnieją dwa rozwiązania alternatywne: aktywne sondy FET i pasywne sondy rezystancyjne." ("...In high-speed system developments, the ubiquitous 10-pF 10:1 capacitive-input probe is no longer adequate. The two alternatives are the FET-input probe and the resistive-input probe...".

40MHz i 160MHz na gnieździeSzkoda, że producenci oscyloskopów nie zauważają tego problemu. Dlatego też jedną z pierwszych konstrukcji "wspomagających" mój UTD2052CEX  stała się aktywna sonda pomiarowa. A nawet kilka jej wersji (prototypów, wg. różnych schematów).

Na pierwszy ogień poszła sonda zbudowana wg. schematu zawartego w artykule: "Poor Man's 1-GHz Active Probe" (Aktywna sonda 1GHz dla biedaka) :)

Po zbudowaniu układów (generatora FEPGmodułu QCO) włączanych bezpośrednio do gniazda CH1 oscyloskopu stwierdziłem, że pasmo oscyloskopu nie budzi moich zastrzeżeń (patrz "Tor Y").

Na marginesie: z wykorzystaniem modułu QCO nie tylko kształt przebiegu uległ poprawie, ale zmierzone (oraz wyliczone) czasy narastania i opadania zboczy dla generatora 40.000000MHz wynosiły teraz ok. 4,4ns. Czyli jest OK!

//