Oscyloskop UTD2052CEX - Ekran

Spis treści

Na ekranie

Ekran

 Niemal wszystkie informacje związane z badaniem przebiegów doprowadzonych do gniazd pomiarowych oscyloskopu prezentowane są na jego ekranie.

Ten oscyloskop ma większy (w stosunku do wcześniejszych konstrukcji) wyświetlacz. Warto więc przyjrzeć się sposobowi wyświetlania danych na ekranie. Moim jednak zdaniem obraz jest wyraźny, czytelny i "nieprzerysowany". Widoczny na zdjęciu efekt "mory" nie występuje na ekranie oscyloskopu.

Niektóre z parametrów konfiguracji systemu pomiarowego (np. skale: wolty na działkę, sekundy na działkę, poziom wyzwalania, itd.) prezentowane są wyłącznie na ekranie.Double, double

Dodatkowo - ponieważ każdy przycisk funkcyjny posiada własne menu - na ekranie (w prawym, górnym rogu) wyświetlana jest informacja o tym, które akurat menu jest "aktywne".

Oznacza to tyle, że po wciśnięciu przycisków F1-F5 na ekranie zostaną wyświetlone parametry właściwe dla aktywnego menu.

IMO z ekranem związany jest przycisk funkcyjny DISPLAY. Menu obejmuje następujące pozycje:

 • Rodzaj (Type) - sposób wyświetlania wykresu:
  • wektorowo (Vector, wartość domyślna) ,
  • punktowo (Dots),
 • Tryb (Format) - tryb wyświetlania przebiegów:
  • YT - oś pionowa odpowiada napięciu, oś pozioma - czas (tryb domyślny),
  • XY - oś pionowa odpowiada napięciu kanału CH1, oś pozioma - odpowiada napięciu kanału CH2,
 • Poświata (Persist) - czas trwania poświaty: wyłączona (OFF, wartość domyślna lub 1s, 2s, 5s, ew. nieskończona - Infinite),
 • Jaskrawość wyświetlanego przebiegu (WaveBright) ustawiona domyślnie na 100%. Ja zmniejszyłem (MULTI PURPOSE KNOB) tę wartość do 35%. Teraz obraz jest  IMO bardziej czytelny i... precyzyjny. Ustawiona przez użytkownika wartość nie jest zmieniana po wywołaniu procedury "Self Adj" (1 strona menu przycisku "UTILITY"). 

Przycisk AUTO

Przycisk AUTOWykorzystanie przycisku AUTO pozwala jedynie oszacować podstawowe parametry badanego sygnału. Po jego wciśnięciu oscyloskop spróbuje automatycznie dobrać optymalne: czułość toru odchylania pionowego (Y), podstawę czasu (T) oraz sposób jej wyzwalania. Często ustawienia te będą wymagały dalszego (ręcznego) skorygowania.

Funkcja Nazwa ang. Ustawienie po AUTO
Akwizycja Obtainment mode próbkowanie (sampling)
Format wyświetlania Display format YT
Typ wyświetlania  Display type Wektorowo (Vector)

Położenie poziome

Horizontal position Ustawiana automatycznie (Automatic)

Czułość odch. poziomego

Sec/Div dobrana do częstotliwości sygnału

Rodzaj sygnału wyzwalania poziomego

Trigger coupling AC

Czas martwy wyzwalania

Hold off Wartość minimalna

Poziom wyzwalania

Trigger level 50%
Tryb wyzwalania Trigger mode Automatyczny (Automatic)
Źródło wyzwalania Trigger source sygnał kanału CH1 lub CH2, jeśli brak sygnału w CH1
Inklinacja wyzwalania Trigger gradient Narastająca (Ascending)
Typ wyzwalania Trigger type Zboczem (Edge)
Szerokość pasma (pionowego) Vertical band width Pełna (All)
Czułość toru pionowego  Volt/grid Ustawiana odpowiednio do przetwarzanego sygnału

Trzeba jednak pamiętać, że automatyka ta zadziała prawidłowo jedynie w przypadku sygnałów o częstotliwości powyżej 50Hz i współczynniku wypełnienia większym od 1%.

//