Oscyloskop UTD2052CEX - Inne przyciski

Spis treści

 

Przycisk MEASURE

Gniazda wejścioweTen opis zacznę niejako od końca. Powody są dwa:

 • mnogość parametrów podlegających pomiarowi,
 • menu umożliwiające wybór kanałów i danych z nich pochodzących podlegających pomiarowi wymaga szerszego omówienia.

PomiarBy móc ocenić bogactwo możliwości pomiarowych oscyloskopu wciśnij kolejno: przycisk MEASURE, F1, a następnie F5 (wybranie pozycji menu pod nazwą "Parameters". Wynikiem będzie ukazanie się na wyświetlaczu prezentowanej obok formatki.

Menu MEASURE

Po wciśnięciu przycisku MEASURE po chwili w prawym górnym rogu ekranu pojawią się wyniki 5 (wybranych) pomiarów. Do każdej z tych pozycji przypisane są klawisze funkcyjne F1 - F5.

Wciśnięcie któregoś z nich pojawia się submenu dla tej pozycji. Obejmuje ono:

 • powrót do ekranu głównego,
 • (w danej pozycji) wskazanie dla którego kanału ma być wykonany pomiar,
 • wejście do submenu (4 podstrony, 11 parametrów) pomiarów napięcia (Volts),
 • wejście do submenu (3 podstrony, 9 parametrów) pomiarów czasu lub okresu,
 • wyświetlenie formatki zawierającej zestawienie wyników pomiarów 19 parametrów.
  Jeśli nie wyłączymy formatki (F5) możemy przęłączać (F2) kanały (CH1/CH2) dla których na ekranie prezentowane są wyniki pomiarów.

 

 

Przycisk ACQUIRE

Przycisk ACQUIRENie mniej ważnym (od poprzednio wymienionych) jest przycisk ACQUIRE. Znajduje się on w bloku przycisków "operacyjnych" i pozwala skonfigurować zgodnie z potrzebami użytkownika procedury próbkowania i ich wizualizacji na ekranie.

Obok (kolaż dwóch zdjęć) zaprezentowano jaki wpływ na ostateczny wynik (obraz) ma np. wybór sposobu Wpływ sposobu próbkowaniapróbkowania. Zmieniono jedynie sposób doboru czasu próbkowania z "Real time" (czas rzeczywisty) na "Equ-time" (pomiar ekwiwalentny). Pozostałe ustawienia były takie same dla obu pomiarów.

I znów nie oceniam, który z nich jest lepszy, a jedynie wskazuję na istnienie istotnego wpływu tego parametru na wynik (obraz obwiedni).

Pierwsza pozycja menu ekranowego (Mode - F1) daję możliwość wyboru trzech opcji:

 • Sample - standardowy sposób pomiaru 
 • Peakwykonywany jest pomiar wartości maksymalnych i minimalnych (w wielu cyklach akwizycji), które następnie prezentowane są na ekranie oscyloskopu. Tryb wykorzystywany głównie do prezentacji szybkich przebiegów,
 • Average - w tym trybie następuje określona liczba pomiarów (przebiegów), których wyniki są uśredniane. Wynik uśrednienia prezentowany jest na ekranie. Tryb korzystny do pomiaru sygnałów zakłóconych i/lub o zaburzonej powtarzalności niektórych parametrów (np. utrudniających stabilne wyzwalanie).

Druga pozycja (Averages) w przypadku wybrania poprzednio pomiaru uśrednionego (Average) pozwala (pokrętłem wielofunkcyjnym) ustawienia ilości pomiarów (przebiegów) na podstawie których tworzony jest obraz. Domyślna wartość to 2. Kolejne wartości są równe kolejnym potęgom liczby 2: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

Trzecia pozycja (F3) to Sampling, czyli wybór sposobu w jaki mają być gromadzone dane (rekord):

 • w czasie rzeczywistym (Real time) - gdy dane gromadzone w jednym przebiegu, z ustaloną częstotliwością, w równych odstępach czasu i niezwłocznej ich prezentacji na ekranie,
 • w czasie ekwiwalentnym (Equ-time) - w wyniku zwielokrotnienia przebiegów niezbędnych do zgromadzenia wszystkich danych rekordu danych uzyskuje się rozszerzenie "podstawy czasu" umożliwiającą precyzyjniejszą analizę badanego przebiegu.

Instrukcja zaleca, by:

 • tryb Real time - stosować przy pomiarach pojedynczych impulsów,
 • W przypadku sygnałów o wysokiej częstotliwości, o charakterze okresowym należy korzystać z trybu Equ-time,
 • w przypadku analizy sygnałów o złożonym widmie należy skorzystać z trybu Peak,
 • w celu wyeliminowania szumów (i/lub przypadkowego rozrzutu wyników) pomiaru należy skorzystać z trybu Average.

Niestety nie znalazłem (w Instrukcji) opisu zasad działania opcji FastAcq (F4). Na dziś wyniki moich prób nie są jeszcze jednoznaczne, więc nie będę ich tu opisywał.

//